Keyword: EZP-27068

Link
Nuno Oliveira changed the Link to 'This issue relates to CS-6078' on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Nuno Oliveira created EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Nuno Oliveira changed the status to InputQ on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Nuno Oliveira changed the status to Confirmed on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek changed the Assignee to 'Dominika Kurek' on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek removed the Assignee of EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek changed the status to Documentation on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek removed the Assignee of EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek changed the status to Documentation Review on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Dominika Kurek commented on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
MichaƂ Maciej Kusztelak changed the status to Documentation Review done on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Eduardo Fernandes changed the status to QA on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Eduardo Fernandes commented on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Eduardo Fernandes updated the Flagged of EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Rui Silva changed the Assignee to 'Rui Silva' on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Rui Silva commented on EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes
Rui Silva closed EZP-27068 - Lack of documentation regarding scopes